Wadena november 26 1950

Besta ven Karin. Hur står det till är nu lenge sen jag hört nogot ifrån dig så jag vete inte om du fans bland de levandes antal nu. Hörde för litet sen som dett du var så tenkte jag litet överraska. Ja det är så många nu som har…

Wadena Februari 21 1896

Besta ven Anna Pettersson Glada dagar mycken lycka, det min första helsning är. Men du må ej illa tycka, fast den än så simpel är. Oändligt tack för ditt så inneholsrika ock kärkomna bref hvilket jag i går hade nöjet att emot taga,…

Wadena Februari 20 1896

Oförglömde grannar, lefven väl önskas af oss alla Ja skall gå mäd på ett hören. Tack för hälsningarna. Wäl att ni ej hafver förglömt alla nedan utan wi någon gång komer i hedra tankar. Å ni lefver med hälsan. Wi också har…

Nårland 10 oktober 1868

Till dig min ömt hälskade systär Margreta Pärsdoter. Tack för ditt bref. Som jag fick i från dig, som var dän 24 feb. Nu får jag lämna nå rader till Eder alla att jag har älsan ock mår bra och önskar eder dät samma som här dätt…

City of Cambrige 11 Oktober 1869

Svarf Jöns Jönsson! Jag vill nu omtala för eder att jag lefver och har helsan hittills. Jag har nu börjat att arbeta upp min farm eller jord och har så mycket att göra hemma att jag icke gerna kan vara borta och förtjena penningar,…

Pain Lake den 27 januari 1871

Till min kära wän Svarf Jöns Jönsson jag beder dig vänligen om du will wara god och uttaga min fodran och sända dett till mig med dett första ty de kan icke gifva mig långa krediter du förstår wäl att jag själv är en nybörjare…

Unge Jöns Jönsson

Unge Jöns Jönsson Tack för sist! Tack så mycket för ditt kärkomna och utmärkt trefliga bref. Jag fann deri många nyheter om Solleröns unga innebyggare men jag inga trefligheter att sända dig men du får vara god och ursäkta mig…

Isanti den 23 dec 1870

Bästa vän Jöns Jönsson Lef väl och godt. Sent omsider afsändes ändtligen en kärleksfull älsning af en gamal vän, os hvilken minnet blomstrar för sina många ungdomsvänner uti sitt fjärran fädernäsland, men kanske enu sjelf…

Brev till kusin Nils

Bluffton Minnesota den 2 juli 1897 Älskade kusin Nils. Guds frid. Tack så mycket för ditt kärkomna brev, det hvar mycket intressant. Jag ser att ni har försökt att göra en teckning på huru det ser ut der hemma i Sverige. Så…

Sellers, Ont. den 17 mars 1924

Mamma! Är ännu i Sellers hos Anders och Anna. Har hållit på med vedhuggning i skogen. Sellers är en mindre plats och det finns endast en mindre såg som ej alltid går förresten. Det finns skola, järnväg, handelsbod och farmare också.…

Kelso, Sask, Canada 26 oktober 1924

Kära bror Karl! Tack för brevet för längesen. Jag vill du skall skriva igen. Har inte fått veta någonting hemifrån på länge, så skriv. Gör det , är du snäll. Det är säkert mycket att tala om från Sollerön. Har du haft…

Canada den 3 december 1926

Dear Mother. Hjärtligt tack för tidningarna som jag fick och som voro av stort intresse för mig. Jag skriver verkligen inte brev mycket, nej ytterst sällan. Nu är det snart jul kanhända mitt brev inte ens kommer fram till dess. Hoppas…

Liverpool den 24 maj 1888

Guds nåd och frid! Min ömt älskade vän! Jag vill nu i korthet skriva några rader och låta dig veta mitt nu för tiden varande tillstånd. Jag haver nu blivit förflyttad så långt bort i främmande land så det är icke möjligt att…

Duluth den 7 september 1889

Älskade och oförglömda väninna i Norden! Nu får jag tillfälle att efter ett långt dröjsmål med skrivningen , giva dig några ord till svar på ditt brev som jag för en lång tid sedan har bekommit. Men jag har ej velat skriva förrän…

Wadena Minnesota den 28 juni 1887

Kärleksfulla och oförglömda Karin P:son Eftersom nu tillfället mig gifves så villl jag också sända några få rader till eder ihågkommande vänner och bekanta och jag får nu först och fämst omtala att vi alla både Ryss Mats med…

Walley City den 11 augusti 1887

Min kära Karin Persdotter! Herren vare med dig nu och alltid önskas! Jag vet nog att du länge har väntat bref ifrån mig men jag har icke kommit mig för att skrifva förr. Orsaken hvarför kan jag nu icke tala om vill endast bedja om…

Artikel från Mora Tidning inför hans 100-årsdag

100-åring i USA berättar minnen från Sollerön. Lafvas Nils I Spring Lake intervjuad till högtidsdagen. Efter det andra världskrigets slut har åtskilliga svensk-amerikaner gästat sitt hemland och efter många år åter träffat…

Oakland 4 september 1881

Från Kerstin Olsdotter Mår gott och trivs bra i Amerika. Ber systern Anna att skriva och berätta om hon ämnar sig till Amerika.... - fast jag får säga att vi ar ingenting at bjuda på ennu, vi bor i staden och yrar et rum men vi…

Oakland 29 september 1881

Från Gubb Mats Larsson till svärföräldrar och släktingar. Tackar för brev, avsänt från Sollerön 8 augusti och anlänt till Oakland 22 september... - Det har blifvit dålig veteskörd här i Nebraska i sommar, och vad du kära…

Lyons Burt Nebraska 23 december 1890

Kerstin skriver.. Moder, bröder och systrar. - Jag vill omtala för eder att döden har gjestat i vårt hus. Gud hafver till den himmelska glädjen hemkallat min ömt älskade make Mats Larsson den 22 december efter en lefvnad af 39 år…

7 april 1908

Min dyra syster Karin. (Storan Karin Persdotter i Bråmåbo) Tack för ditt kärkomna bref. Jag hade börjat att vänta. Nog har jag er i mina tankar men jag längtar ej, alla ar mött mig med vänlighet. Jag tror att du har sett kort…

Norta Amerika den 27 februari 1909

Var hälsad Imanuel! Jag vill för det första taka eder det kärkommna brev som jag fik mottaga det var mig kärt att få någåt ifrån eder. Du frågar hur vi har det, nu gör jag ingen ting i laggården det kom häm en sån som har varit…

Waukon Washington den 3 september 1924

Guds nåd och frid tillönskas Eder alla! Brefvet som Karolina skref till sin faster hafva vi mottagit. Mycken tack att i skrefven så vi hafva fått veta något om eder, att Per har gott till sina fäder. Måtte vi alla få mötas hos Gud…

Wadena Minnesota den 30 november 1882

Bästa Anna, Anna och Margit. Alla mina ungdomsväninnor i det gamla landet in the tovn of Solerön. Eftersom jag fått hälsningar från Eder, och icke nog dermed, utan jag äfven fått påminnelse om dem en gång därför att jag försummat…

Wadena den 1 januari 1883

Min väninna Nisis Karin Persson och din kamrat Håll Kerstin Nilsson. Jag får nu sända dig tusen tack för hälsningarna som jag fick emottaga i ditt bref till N Lifqvist samt sedan får jag omtala att jag har hälsan och mår bra och…

Desamber 14 1889

Älskade ven Margrete Eriksson Guds frid vare mäd dig. Efter en ganska långt tid sen vi talade något mäd varandra så det är än stor skam för mig att höra af mig något mera, män jag vil be dig om ursakt för jag har dröjt så…

Februari 9 1890

Oförglömda ungdomsven Margrete Erickson Efter jag i går var värdig att emottaga ditt kärkomna bref som jag borde tacka dig så mycket för så jag kan inte fulltacka dig derför. För du var så uppriktig och uplyste mig om sådant…

Buffalo, N.Y. den 2 september 1900

Älskade Fader, Härmed får jag på det hjertligaste tacka er för de kära hälsningar ni sände med Ingeborg, äfven som den dyrbara present jag hade äran mottaga från min alltid älskade Fader. Det är emellertid en sak som förvånar…

Oktober 1900

Älskade Fader Detta är kanske sista gången jag kaller er under detta namn som ni så totalt missbrukat. Jag har nu erhållit fullständiga underrättelser från Juridiska Affärsbyrån i Stockholm angående den otrohet ni visat mot mig.…

December 2 1900

Älskade Fader. En glad jul och ett godt nytt år önskas Er af hela mitt hjerta. Edert bref af den 28 oktober mottog jag för länge sedan. Orsaken at jag ej svarade genast var att jag först inväntade svar från Juridiska Affärsbyrån…

Sollerön den 28 juli 1902

Som tiden för länge sedan är ute då gödningsämnenea skulle betalas och ni har debeteradt 7 säckar på H L Larsson, så tager jag friheten fråga hur det skall vara dermed. Som han också är trött att arbeta för er utan någon som helst…

Isanti den 14 april 1903

Dear broder Nils Eftersom jag nu har plänti tid vill jag skrifva några rader till eder och låta eder veta att jag har hällsan och måt bra intil denna stund och min största önskan vore att dessa rader finge träffa eder med samma dyra…

Duluth Minnesota den 17 januari 1912

Hemmavarande broder och syster. Jag får nu i all korthet skriwa några få rader till eder och avbryta den långa tystnaden oss emellan. Jag vet icke vad som har tagit åt mig, jag kan alldrig komma mig för att skriva. Jag skrev hemm strax…

Duluth Minnesota den 18 sept 1927

Dyra syster och broder. Jag for nu sända eder nogra rader och omtala for eder den sorgliga nyheten att vor kära broder Andrew har fått flytta hädan. Han har varit sjuk en ganska long tid han har varit på lasarettet i nära 3 månader. Har…

Brownlee Sask. 4 december 1910

Kära syster Margit. Jag vill återingen försöka samla mina tankar för att om möjligt sända en liten hälsning hem till mitt gamla kära hem och syskon der i Sveden. Detta är nu det 3 bref som jag sänder hemöfver och inte får något…

Brownville Sask. 29 dec 1919

Mina älskade syskon hemma i gamla Sweden. Ja, kära syskon Herrans vägar äro icke våra vägar, det har vi nu fått erfara, det är icke utan tårar som jag skrifver dessa rader till eder, för Herren har den 3 dennes tagit min ömma kärra…

Brownlee Sask. 20 nov 1942

Wäl dyra broder o syster Margit och Nils. Har inte skrifvit till eder sen kriget började så vet då inte om ni lefver änu i gamla sverge. Så vill försöka sända några rader får se om dem kommer fram. Selma Hjelte har skrifvit bra…

Oförflömda Broder, Marget, barnen och måster.

Tusende tack för edert till mig kärkomna brev som är mig tillhanda som jag har vänta å längtat efter så länge, glad får se att ni lever med hälsans dyrbara gåva och kommer alltid iåg oss. Jag jag har tänkt många gonger se om…

Boy River 17 mars 1930

Kära barn Marget och Ma--- Edert kär....mig tillhanda tusende och åter tusende.... Marget å Maria för ni var så snäll och skrev till mig, så jag får se ni lever med hälsans dyrbara gåva. Som  är bäst utav allt. Ser i edert…

Motley den 23 mars 1889

Oförgl. Louis B Larsson Dyre vän. Ditt bref af den 26 jaunuari har ig mycket rycktigt tillhandakommit hvari jag finner att i alla äro begåfvade med helsan öfven har jag densamma goda nyhet att förkunna för dig. Jag ser i ditt bref…

Deer Creek den 22 februari 1894

Oförgl. Westra S A Andersson, Bodarna Bästa vän. Ditt bref skrifvet af dig Nyårsdagen 94 är mig tillhanda hvarom jag får först låf att bedja om mycken ursäkt för mitt långa dröjsmål med svar till dig. Dett första jag ser…

Deer Creek den 27 april 1894

Oförgl. Westra Sar And. Andersson, Bodarna Sollerön Bästa vän. Tack för ditt bref af den 21 mars som kom mig tillhanda för några dagar sedan. Hvari jag ser att ni alla äro vid hälsans dyrbara gåfva. Wi äro äfven begåfvade…

Duluth den 20 april 1904

Broder Nils Julin. Jag får då efter en lång tid skrifva några ord hem och låta eder veta hur det är med os. Ja, jag och Louis aro friska och må bra men Stina (Kerstin) är det dåligt med hon har get till docktoren i hele vinter han…

Duluth 19 september 1904

Broder Nils Julin Jag vill i detta bref underrätta eder om det sorgliga förhållande med vår syster, det var sagt en gång hon skulle resa hem men skulle hon rest så hade hon varit död nu. Hon har nu varit under en docktor hvar dag i…

Isanti December 8 1904

Syster Margareta Det är vår syster Stinas önskan at jag svarar på det bref som hon fick för några dagar sedan, för troligen kommer hon ej sjelf at mer skrifva bref här i denna verlden. sorgligt är at skrifva men jag moste skrifva…

Isanti December 16 1904

Broder Nils Julin. Ja som jag sade att jag ej skulle skrifva något mer till Sweden medan syster lefde, men nu har herren behagat hädankalla wår syster Stina. Så nu är ej Kristinie Julin något mer. Djupt sörjd och saknad af oss bröder…

Isanti Andagpåsk i America 1903

Frid vare eder älskade syskon ok fader. Ja nu har ett år gått sen jag lemnade hemmet. Ock får hälsan vara med ock alt går bra som det hitintills gjort så har jag gått igenom den hårdaste press, sederna och i språk. Det är icke…

Spencer brook 4 maj 1904

Älskade fader och syskon. Guds frid. Jag tänker det är tid svara på edert bref nu som jag fick efter jul. Fast jag känner det som jag hellre ville lägga allt för Jesu fötter och tiga där jag är. Men det vore orätt af mig att göra…

Göteborg den 31 maj 1894

Louis B Larson Sollerön Andra dagens middagstid kom jag till Göteborg. Kan icke få lämna förr än freda middag så jag  hade god tid att träffa en lands man Nils Blomgren men det sämsta var att han kände mig i första drag så jag…

Liverpool den 5 juni 1894

Louis B Larsson Sollerö Som det är en vecka idag sedan jag börja resa och allting gått bra. Nordsjön låg blank och spegelklar men vi låg utan för Hull i sex timmar för dimma. Vi kom så i land och allting gjordes klart så fort som…