Oförgl. Louis B Larsson

Dyre vän.

Ditt bref af den 26 jaunuari har ig mycket rycktigt tillhandakommit hvari jag finner att i alla äro begåfvade med helsan öfven har jag densamma goda nyhet att förkunna för dig. Jag ser i ditt bref att dett har återigen flera skuttgråshandlare stövlat opp med handelsstår igen. Men jag tänker nog att du blir den enda som kommer att stå fast intill ändan.

Ännu en gång tillönskar jag dig en lycklig fortsättning af ditt lif. Och ehuru mitt hjerta tillönskar dig lycka hvarje timma på dagen och hvarje dag i året. Kan jag doch icke uraktlåta att just på denna dagen uttala mitt hjertats känslor för dig. Måhända skall ödets skyckelse snart föra oss tillsammans igen.  Och då skola vi göra oss skadelösa för dett vi varit åtskylda. Dett ser ganska dåligt ut af mig då jag ej har varit i stånd att återbetala min skuld till dig. Dett kan förstås att jag är en mycket försumlig korrespondent och dett medgifver jag. Men dett oaktadt hoppas jag du förlåta mitt långa dröjsmål. Och kastar skulden på de dåliga tider.

Jag har arbetat i skogen i två månader denna vinter, vi gick derifrån den 1 mars. Altsedan har jag ej haft arbete. Men till nästa månad hoppa jag att få börja arbeta.. Hvad som jag vet om Sol Anders Larsson så hörde jag J O Smith sade att han hade sagt sig vara bas, Äfven fick jag en packe tidningar ifrån honom igår. Han lefver i en stat Nord om Nywork jag skall lämna dig hans adress ifall du icke vet den förr så får du skrifva till din svåger har han icke skrifvit något sedan han kom hit?

Till sist vill omtala att jag var till Wadena förliden vecka jag träffade der Stunis Ole och hans hustru och Daniel m fl. Och de sade sig må godt. Äfven skall jag hälsa dig så mycket ifrån min svåger D A Andersson att han lefver ganska godt å så kam pöjken Rull Göran in ami mess i äldå skrifvet han vild i skuld häls di att han va all rigth.

Skrif till mig vidare Lef så godt önskas af

Your Friend Respecktfullt

O S Meleen.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!