Minneapolis den 14 september 1905

Mina oförglömliga kusiner och släktingar. Guds frid. Jag får taga mig friheten och skrifva några rader till eder och låte eder veta att jag har hälsan och mår bra och min inliga önskan är att dessa rader få träffa eder alla…

Duluth den 17 october 1893

Andrew Andersson Älskade och alltid ihågkomne föräldrar och syskon edert bref af september 7:e bekom jag för en 8 a 9 dagar sedan enligt vad jag kan se så på skrifstilen är det skrifvet av broder Anders och innesluter er allesammans. Jag…

Dawson den 24 september 1901

Mr L B Larsson Sollerön Jag undrar på om de är någon som lever på Sollerön som jag käner det är nu två år snart sedan jag var hem på Sold och hälsade på men som dät ser ut så har alla förglömt mig. Jag har fått ett bref…

9 juni 1888

Hulda syster Marget Olsson. Det bref som var daterat den 27 april emottog jag den 8 juni hvilket var för mig både kjärkommet och väntat. Vari jag såg att ni nu för tillfället äro med en god hälsa. Vad det är mäd min moder så hon…

Spencer Brook den 18 december 1882

Älskade svåger Jöns Person Härmed får jag senda några enfaldiga rader till dig och tacka dig så myckett för hellsningarna jag fick ifrån dig. Dett fegnar mig mycket att höra att du ock dina anhöriga har hellsan och mår bra, och…

Spencer Brook den 24 december 1883

Oförglömde M O Pettersson of Sollerön, Ryssa Jag vill med korthet skrifva några få rader til dig min ungdomsvän, och jag önskar dig ett godt och trefligt nytt år, och en god lycka i alla dina företag. Jag får nu omtala att vi hafva…

Brev till Måsan Olof Persson

Älskade vän Mr Olof Petterson, Ryssa Jag får nu med korthet skrifva några få rader emedan jag hafver en stund ledig efter dagens arbete, också med det första att jag har helsan och mår ganska bra i mit nya hem her i Amerika. Nu…

Deer Creek den 17 juni 1902

B B Anna Larsson!!! Ursäkta min dristighet att jag vågar att, så att säga kasta ett bref i din väg. En hvar kan tänka sig att, då man kommer till ett främmande land, och är obekant med dess seder och bruk och det värsta af allt…

Conflict den 12 januari 1917

Brev till "Klukkär-Lass" Gamla kamrat Lars! Vill i korthet sända dig nogra rader så att du ser att jag ännu är vid lifv här ute i Canada. Får omtala att jag hittills haft en god hällsa. Jag har ej hört ett ord ifrån Wadena sedan…

Omaha den 14 januari 1893

Mina ofta ihågkomande Fader och Moder och bröder Pär och Anders. Guds nåd och frid ware med och öfwer eder och wälsingna alla edra företag både i andeligt å lekamligt. Jag will nu efter långt dröjsmål skrifwa swar på edert kärkomna…

Wadena Februari 21 1896

Besta ven Anna Pettersson Glada dagar mycken lycka, det min första helsning är. Men du må ej illa tycka, fast den än så simpel är. Oändligt tack för ditt så inneholsrika ock kärkomna bref hvilket jag i går hade nöjet att emot…

Wadena Februari 20 1896

Oförglömde grannar, lefven väl önskas af oss alla Ja skall gå mäd på ett hören. Tack för hälsningarna. Wäl att ni ej hafver förglömt alla nedan utan wi någon gång komer i hedra tankar. Å ni lefver med hälsan. Wi också har…

Nårland 10 oktober 1868

Till dig min ömt hälskade systär Margreta Pärsdoter. Tack för ditt bref. Som jag fick i från dig, som var dän 24 feb. Nu får jag lämna nå rader till Eder alla att jag har älsan ock mår bra och önskar eder dät samma som här dätt…

Wadena den 12 april 1903

Uti främmande land, en pilgrim jag går, men jag tänker ändå på er. Jag minnes nog mången gång då jag trött af lifvets bördor fick vila ut hos eder och jag tackar eder så hjertligt derför. Jag har just nu kommit hem från kyrkan,…

Deer Creek Minnesota den 14 december 1909

Resar Anders Nelson, Utanmyra Sollerö. Dyre svåger! Ja dett har nu varit bra länge sedan vi hörde något ifrån hvarandra so dett borde vara tid på och vakna opp och tänka att man borde skrifva några rader. Men som dett har varit…

Duluth 20 augusti 1895

And Andersson Älskade och alltid ihåkomne broder och systrar. Ditt bref daterat den 30 juli har jag med hälsa och glädje emottagit och innehållet bemärkt och jag hoppas snart få träffa eder personligen. Jag kan icke resa alldeles…

Pine City Minnesota den 24 april 1903

Goda syster. Jag får tacka så mycket för brevet som jag fick som var dateratt den 25 mars, vari jag ser att ni allesammans har hälsan och mår bra hvilket gläder mig att höra. Äfven vi äro begåfvade med en ganska god helsa och min…

Oakland den 30 july 1903

Adresserat till Carrie Anderson i Gruddbo. Nästan bortglömda reskamrat Karin! Jag har just börjat tro att du ej erhållit mitt bref. För jag kan ej tro att du är så hård att du ej vill skrifva en rad, så pass så jag får se att…

Omaha den 12 July 1907

Guds nåd och frid ware med eder alla min oförglömda Fader, Moder, Syster, Broder och Swägerska. Jag will nu skrifwa och tacka dig min broder för brefwet som wi fick mottaga den 24 juni på moron så dett ar godt melan Sollerön och Omaha…

Wadena november 26 1950

Besta ven Karin. Hur står det till är nu lenge sen jag hört nogot ifrån dig så jag vete inte om du fans bland de levandes antal nu. Hörde för litet sen som dett du var så tenkte jag litet överraska. Ja det är så många nu som har…

Omaha den 11 november 1922

Jag vill nu börja skriva men dett är swår att hveta hvad jag skall börja med, då dett är så länge sedan wi fick brewet. Dett kom den 1 mars 1922 dett hwar skrivet den 30 januari (och postat den 6 februari) så dett tog nära en hel månans…

Oakland den 20 september 1903

Gör en tur hem med tanken. Kl är 9.15 i Oakland och i Bråmåbo äter man kvällsmål och ska snart gå till "bed". Sen är väl björkarna gula och det börjar blåsa "bärkalåsvedär" osv. Jag skulle vilja vara hemma och äta tunnbröd,…