Oförgl. Westra S A Andersson, Bodarna

Bästa vän.

Ditt bref skrifvet af dig Nyårsdagen 94 är mig tillhanda hvarom jag får först låf att bedja om mycken ursäkt för mitt långa dröjsmål med svar till dig. Dett första jag ser i ditt bref är att du har begått ett mysstag på min egendoms försäljning så att du måst lemna tillbaka 36 kr.

Och enligt den nu medföljande räkningen synes dett att jag skall vara i skuld till dig tjugofem/25 kr och 33 öre. Men jag förstår inte dett rycktigt. Hade ni icke arfskyftet att gå efter vid uppgörelsen. De jag tycker att köparne skulle icke hafva velat kjöpt grisen i säcken. Men jag förstår nog att mina dumma yttranden kunna icke göra mig något godt ändå i den vägen.

Hade dett varit jag sjelf som hade sålt dett så skulle de nog hafva fått lagt ut dess lärpengar och tacka för skolan de hade fått. Jag menar icke dig min vän utan S.J. Men är dett verkligen ditt eget mystag så skall jag nog godtgöra dig derom. Kan du icke sälja hvad du har osålt så får jag väl betala dig så du skall nog icke lida någon brist å min sida.

Huru är detta. Enligt debet sidan å din räkning af egendoms pengar chasså kitt 10.70 Detta må väl icke vara mitt faders arf eller hur? Du frågar mig huru vi skall kunna redovisa. Dett tro jag nog vi kan när du har sålt allt som hörer till mitt faders arf så skrifver jag på och godkänner räkningen och sänder till dig hvilket jag tänker blir godt nog.

För oss skulle jag i händelse vis komma att göra eder en visit någon gång så få vi väl göra det bättre då. Enligt min svärfars utrick att han mins inte huru många stockar han har hjelpt mig såga. Min svärfar har icke hjelpt mig såga dessa stockar som jag är efter utan Resar Anders Nilsson hjelpte mig och dett var hos Korfsåg dett var 20 eller 21 st. Och utaf dessa bräder kjörde jag och Lass till min Svärfars gård i Gesunda. Jag vil inte hafva reda på någonting som jag och han /min svärfar) har gjort tillsammans. Utan jag vill hava reda på alt hvad jag tycker har varit mitt eget gods. Jag tycker mig ej hafva gort honom någon orätt medan jag var der.

O S Meleen.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!