Som tiden för länge sedan är ute då gödningsämnenea skulle betalas och ni har debeteradt 7 säckar på H L Larsson, så tager jag friheten fråga hur det skall vara dermed. Som han också är trött att arbeta för er utan någon som helst betalning och jag vet att han ej mera ämna sköta er jord för ingenting, så tager jag friheten fråga hvem som skall betala dessa gödningsämnen.

Jag ser att ni tänker att jag skall håller er familj, H L Larssons familj och er syster med diverse matvaror , men jag betackar mig därför. Så länge ni behåller edra tillgångar , så är det naturligtvis er egen sak att sköta dem eller aflöna dem som göra det. Jag vet att det är bara pigor som få lön för de arbeta åt er.

Som Lars säger, han har nu varit er dräng utan lön i fjorton år, och då det ej tycks synas att ni ämnar någon rättvisa, så är det natuligtvis hög tid att han börjar tänka på att arbeta något åt sig sjelf – så väl som alla andra.

Jag hör Lars ämnar flytta hem till sin far, ty han vet ej med hvad rätt ni tränger in i hans eget hem då ni har hem sjelf der ni kan vara så smutsig ni vill. Vi ha erbjudit oss att löna en piga för er att sköta er samt att föda er och ni skulle ej behöfva lägga två finger i kors för ert uppehälle, men ni vill ej så sköt er sjelf. Vi ha skilda intressen, och då man ej kan få så mycket från edra skogar som till ett hus, eller så mycket af ert land som att sätta ett hus på, så få vi väl köpa lotter. Jag har nu gjort upp om plats för ett hus, och er syster Margit har lofvat mig virke som jag ämnar taga trots er trindskallighet. Lars har också gjort upp om plats för en smedja som han ämnar bygga, så ni skall få ha er jord med er till Himmelen.

Jag har just läst kopian från ett bref jag skref från Amerika deri jag förvånades att ni handlade så att hatets och föraktets tistlar skulle växa i er sen på ålders höst istället för kärlekens och aktningens rosor

Resp. A L N

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!