Waukon Washington den 3 september 1924

Guds nåd och frid tillönskas Eder alla!

Brefvet som Karolina skref till sin faster hafva vi mottagit. Mycken tack att i skrefven så vi hafva fått veta något om eder, att Per har gott till sina fäder. Måtte vi alla få mötas hos Gud vår Fader och Jesus Kristus vår Herre för at der gemensamt njuta ostörd ro, frid och härlig glädje i all eveighet.

Jag och min hustru (Karin) lefva ännu och äro någorlunda friska och må ganska bra fast nog känner vi att vi hafva börjat blifva gamla och orka ej arbeta mycket.

Wår son Johannes lefver och 3 barn

Wår son Martin lefver och har 2 barn

Wår dotter Anna lefver och har 5 barn

Wår dotter Karolina lefver och har 8 barn

Wår dotter Frida lefver och har 2 barn

Wår dotter Elvira lefver och 2 barn

Wår dotter Emma (död) har efter sig 4 barn

Och dertill hafva vi barnbarnsbarn endast 1 barn

Wåra söner Petrus och Fred äro döda.

Wi två gamla lefva mestadels ensamma här hemma men en del af våra barn bo ej längre ifrån oss än de kan se efter oss bra ofta. Wi hafva 3 kor och några höns att sköta och vår Gode Gud har välsignat oss rikligen med hvad till lifvets uppehälle hörer, så att vi hafva fått må bra intill denna dag, och dertill har han gifvit oss ett gott hopp för det tillkommande. Ära ske hans namn.

Och nu många tack för de många hälsningar och vi sända också kära hälsningar till eder alla. Till Maria, till Anna, till Anders och till Mor och till dig Karolina, också särskildt tack för att du skref brefvet. Gud välsigne eder allesammans.

Önska vi eder släktingar Carin och Nels Person

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *