City of Cambrige 11 Oktober 1869

Svarf Jöns Jönsson!

Jag vill nu omtala för eder att jag lefver och har helsan hittills. Jag har nu börjat att arbeta upp min farm eller jord och har så mycket att göra hemma att jag icke gerna kan vara borta och förtjena penningar, likaväl behöfde jag några sådana emedan det fattas mig alla delar och allting kostar penningar. Jag vill derför bedja dig om du ville vara af den godheten och församla det du vet jag har att fordra och skicka det till mig så fort du kan. För nu äro creaturen billiga och jag ville köpa en ko. De är billiga derför att det har fallit ett stort regn här och vattnet har förstört höstackarna i stor mängd.

Om du skall skicka penningarna är det bäst att köpa vexel och höra sig för att det går riktigt fram. War god och helsa mina slägtingar ifrån mig och omtala att jag har helsan och mår godt. Helsa förnämligast min moder och syskon, jag vill att i skolen skrifva till mig ja får veta huru det står till med eder derhemma om det är någon utaf eder som grunnar på att resa till Amerika så vill ja att i skolen omtala det för mig. Jag kan omtala för eder att det finns många Lutherska prester och äfvenså kyrkor här med den fördelen att hvarken prester eller kyrkor kräfva någon lön som de göra åt Sverige äfvenså finnes det vanliga kyrkogårdar der man får begrafva sina lik. Wårt lilla lik begrofvo vi der det är 2ne kyrkor bredvid hvarandra och kyrkogård för hvardera kyrkan.

Och så kan jag omtala för eder att jag träffade Smis Anders Mårtensson då jag kom ifrån St Paul för 1 vecka sedan, han har varit i målarearbete hela tiden och rest genom hela Amerika. Jag har inte mera för denna gång om det är någonting särskildt ni önskar veta vill jag gerna underrätta eder derom.

Så kan jag omtala ehuru de utgifva sin skatt här. Calle Berg har icke så liten egendom men har icke gifvit mera än ½daler det är allt för året. 1 prestlön är 2 dollar per hushåll för dem som willl men den som icke will han slipper, vi har omkring 3 eng mil till kyrkan. Nils har gått i Engelska skolan i sommar och tänker äfven att fortsätta dermed.

Emellan mig och Anders Nilsson är en liten sjö som har fisk för oss jag gjorde 2ne nät i vintras så jag kan taga fisk om jag vill jag har förut begagnat en flote men har nu köpt bräder åt en båt. Jag kan icke mera omtala för denna gång jag får äfven bedja om ursäkt för det jag icke har skrifvit något förut och icke mycket nu heller men fråga någonting så vill jag svara.

R Per Nelson

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *