Pain Lake den 27 januari 1871

Till min kära wän Svarf Jöns Jönsson jag beder dig vänligen om du will wara god och uttaga min fodran och sända dett till mig med dett första ty de kan icke gifva mig långa krediter du förstår wäl att jag själv är en nybörjare i den nya verden behöfver mina penningar när allting skal köpas och förvandlas genom arbete och jag hafver nu på hösten köpt mig ett par oxar. Och jag behöfver köpa både plog och vagn om jag kunde få dett lila som blir så att jag kunde få glöma det. Ty jag seter icke någon opp om att jag få något mer ifrån denna orten. När alla will bråka sig så bör och jag hafva mit och du kan taga hvad du vill för dit besver.

Således kan du låta mig få weta uru dett har godt med mina hus och Råstberg och äfven will jag låte eder få weta att wi äro begåfvade med en god helsa och wår dagliga önskan är att Gud måste förläna eder alla dettsama.

Och en kär hälsning till min högt älskade moder och systrar jag will omtala för eder att jag finer mig förnöjd uti detta fremande landett. Och wi må tacka Gud att han må råda öfver oss alla i våra företag, dett wore nöjsamt att få tala några ord muntligen med eder nu förtiden. Jag hafver dig min kära moder i mina tankar både natt och dag. Jag önskar om jag hade dig är så att du kunde slipa flyta melan Jesunda och Sollerön och blifva någon tygnad för mina systrar för framtiden när wi kuna få wara är på sama plats år in och år utt. Jag wil sluta mit skrifvelse för denna gång med Psalmen 281

Wänligen teknar R P Nilson

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *